Družba KOTO – trajnostno usmerjen in odgovoren delodajalec

Družba KOTO smo že več kot sedem desetletij eden izmed ključnih gradnikov domače živilskopredelovalne industrije. Intenzivno spremljamo okoljska tveganja in smo usmerjeni v iskanje novih, inovativnih in trajnostnih rešitev, ki zmanjšujejo negativne posledice na naravo in prispevajo k ohranjanju okolja.

Zavedamo se, da so zaposleni ključni za uspeh družbe KOTO in izredno pomembni koščki v mozaiku našega trajnostnega poslovanja in vpetosti v krožno gospodarstvo.

V duhu trajnosti predstavljamo različne profile zaposlenih v naši družbi, ki s svojimi kompetencami in strokovno usposobljenostjo pomembno prispevajo k uresničevanju naše trajnostne strategije in ciljev.

Proizvodni tehnolog

spremlja in načrtuje delovanje proizvodnih procesov. Na podlagi podatkov, ki jih priskrbita laborant in vodja kontrole kakovosti in ekologije, načrtuje in usmerja delovanje procesov za proizvodnjo najkakovostnejših produktov skladno z zakonskimi zahtevami in potrebami kupcev. Skupaj z logistom in komercialisti planira zasedenost in izkoriščenost proizvodnje. Skrbi za izpolnjevanje zakonskih zahtev skladno z različnimi standardi, ki jih podjetje ima. Z operaterji usklajuje in optimizira delovanje in nastavitve procesne opreme. Z ustreznim planiranjem proizvodnje pripomore k temu, da so odpadki predelani po najustreznejši metodi in na trajnostni način. To pomeni, da poskrbi, da pri predelavi oz. proizvodnji surovin ne prihaja do viškov ali manjkov in tako zagotovi optimalni izkoristek surovine. Skupaj z vodjo investicij in energetike ter vodjo kontrole kakovosti in ekologije načrtuje posodobitve in nadgradnje tehnoloških procesov.

Laborant

skrbi za zajemanje vzorcev surovin in produktov ter izvedbo analiz. Analize opravlja v lastnem laboratoriju po akreditiranih metodah in rezultate predstavi vodji kakovosti in ekologije. Poleg analiz, ki jih izvaja v lastnem laboratoriju, zajema tudi vzorce za oddajo v zunanje akreditirane laboratorije. Z vsemi pridobljenimi rezultati analiz zagotavlja nujno potrebne podatke, da lahko proizvodni procesi potekajo nemoteno in delajo kvalitetne proizvode.

Vodja kontrole kakovosti in ekologije

skrbi za podporo procesom s podajanjem rezultatov analiz, ki jih opravi laboratorij. Na podlagi teh analiz redno spremlja kakovost predelave in rezultate. Na podlagi rezultatov podaja vodjem procesov potrebne informacije, ki so pomembne, da se kvaliteta predelave in produktov ohranja na visokem nivoju in je skladna z vsemi zahtevami zakonodaje ter kupcev. Poleg rednega spremljanja skrbi tudi za kontrolo surovin in obveščanje v primeru odstopanj ter vodi in ustrezno ukrepa v primeru reklamacij. Na področju ekologije skrbi za redno preverjanje ustreznosti delovanja ekoloških naprav, kot sta biofilter za čiščenje zraka in biološka čistilna naprava. Planira potrebne posege na napravah na način, da ne prihaja do prekinitev delovanja, in organizira izvedbo zakonsko zahtevanih meritev in monitoringov. Skupaj z operativnim osebjem skrbi za pravilno in ustrezno delovanje naprav v ekologiji in trajnostno delovanje na področju ekologije.

Vodja investicij in energetike

(v navezi z energetsko samooskrbo) organizira izvedbo različnih investicij. Skrbi za organizacijo in izvedbo investicijskega vzdrževanja obstoječih naprav in objektov ter v sodelovanju z razvojno pisarno načrtuje posodobitev in nakup nove najsodobnejše tehnologije. Na področju energetike planira nakup in porabo energentov za pridobivanje virov energije. Skrbi za ustrezno izkoriščenost energentov, kar omogoča minimalni vpliv na okolje. V oteženih energetskih razmerah skrbi za izrabo bioplina v maksimalni možni meri, kar zmanjšuje vpliv porabe fosilnih goriv. Pri delovanju energetskih naprav skrbi, da je delovanje skladno z zakonodajo, organizira izvedbo zahtevanih monitoringov in sodeluje pri pregledih inšpekcijskih organov.

Vodja razvojno projektne pisarne

načrtuje, vodi in izvaja delo na strateških, operativnih in razvojno-raziskovalnih projektih, pomembnih za prihodnost, kjer je velik poudarek na trajnostnih principih delovanja in zmanjševanju vplivov na okolje. Ob delu obvladuje kompleksne tehnološke procese in vse projekte v teku. Poslovodstvu predstavi projekte in rešitve, ki so za podjetje primerni in so skladni s trajnostno usmeritvijo podjetja. Sodeluje z vodjo investicij in energetike in ostalimi sodelavci, ki kasneje projekte v fazi investicij izpeljejo. Poleg razvojnih projektov na tehnologiji vodi tudi projekte trajnostne strategije in projekte na ostalih področjih, kot je na primer digitalizacija.

Z razvojno-projektnim delom je omogočen razvoj podjetja, saj pomembno prispeva k strateškim ciljem podjetja in k odličnost pri izvedbi projektov.

Vodja sistemov

skrbi za izvajanje zahtev različnih standardov, ki jih ima podjetje – to so, standarda ISO 9001 in 14001, uveden HACCP sistem, pridobljen certifikat SMETA, ISCC EU in INS. Skrbi tudi za redno preverjanje skladnosti delovanja z naštetimi standardi in certifikati ter izvedbo notranjih in zunanjih presoj. Na podlagi izvedenih aktivnosti podaja usmeritve in predlaga morebitne potrebne izboljšave na procesih. Poleg tega, da skrbi, da je delo skladno z okoljsko in veterinarsko zakonodajo in pridobljenimi okoljskimi in veterinarskimi dovoljenji, sodeluje tudi pri obiskih okoljskih in veterinarskih inšpektorjev.

Logist koordinator

skrbi za razporejanje in usmerjanje prevoznih sredstev in voznikov za opravljanje in realizacijo prevozov. Ima stalni kontakt z vozniki in ostalimi udeleženci logističnega procesa. Dnevno vnaša podatke v informacijski sistem in jih ažurira. Prav tako redno komunicira z eksternimi in internimi strankami glede načina in terminov odvoza.

Notranja manipulacija

skrbi, da so zabojniki vedno ustrezno razporejeni – pravilno označeni ter pripravljeni za posamezno surovino. Zaposleni skrbijo za razkladanje in nakladanje zunanjih in notranjih vozil po navodilih nadrejenega. Za bolj optimalno realizacijo in hitrejšo odpremo surovine pa je zelo pomembna ustrezna komunikacija z logistiko in vozniki.

Proizvodni delavec

skrbi za operativno delovanje naprav in procesnih linij. Njegovo razgibano delo je sestavljeno iz različnih nalog, kot so sprejem surovin in vhodna kontrola, razvrščanje skladno s predpisi, predelava na avtomatiziranih, procesno vodenih linijah, skladiščenje produktov in odprema. Večino dela opravlja iz nadzornega računalnika, za popestritev in večjo razgibanost pa ima opravila tudi v prostorih predelave. Delavcem je zaupana pomembna naloga skrbi za redno delo skladno z vsemi predpisi. S svojim delom pripomore, da so surovine predelane skladno z zakonodajo in načeli krožnega gospodarstva, po katerih se ves čas stremi k čim večjemu deležu predelave v produkte, ki jih je možno ponovno koristno uporabiti.

Vzdrževalec

skupaj z ekipo ostalih vzdrževalcev in sodelavcev iz proizvodnje opravlja redna preventivna opravila za zagotavljanje najvišje ravni stanja strojev. Skupaj s sodelavci iz proizvodnje sodeluje pri pregledih in pripravi planov vzdrževanja. V primeru morebitnih zastojev poskrbi za odpravo napak v najkrajšem možnem času, da se proces predelave lahko nadaljuje. Poseben poudarek namenja napravam, ki skrbijo za preprečevanje vplivov na okolje, zato na teh napravah opravlja še dodatne kontrole in meritve. Vloga vzdrževalca je ključni del v celotni verigi nemotene predelave.

Strojnik kotla

skrbi za nemoteno obratovanje vseh naprav, povezanih s pridobivanjem energije, ki je potrebna za normalno predelavo odpadkov. Skrbi, da so opravljene vse potrebne analize delovanja, kot so analize vode ter analize kvalitete izgorevanja in doseganja ustreznih temperatur. Skupaj z vodjo energetike usklajuje izbiro energenta za pridobivanje toplotne energije ter vodi evidence porabe energentov in proizvedene energije. Poleg kotlovnice skrbi tudi za kogeneracijsko enoto za pridobivanje elektrike iz bioplina, s katero pokrijemo velik del porabe lastnega proizvodnega kompleksa, in koriščenje odpadne toplote v največji možni meri. Na ta način povečujemo samooskrbo in posledično zmanjšujemo vpliv na okolje pri izrabi fosilnih goriv.