Izvajanje storitve javne službe

Pravilno ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljevanju: ŽSP K1 in K2) je nadvse pomembno, zato je naša država organizirala zbiranje in predelavo proizvodov na način, da podeljuje koncesijo, s katero prenaša svojo obveznost na koncesionarja. Vsi proizvajalci ŽPS v Sloveniji morajo zato ŽSP K1 in K2 predajati za to pooblaščenemu predelovalcu. Vlada Republike Slovenije je 1. 7. 2022 koncesijo podelila družbi KOTO, d. o. o.

V družbi KOTO prevzemamo tudi ŽSP kategorije 3 (v nadaljevanju: ŽSP K3), iz katerih proizvajamo predelane živalske beljakovine in živalsko mast kategorije 3.

Storitev gospodarske javne službe (koncesija) – prevzem ŽSP K1 in K2

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je 30. 6. 2022 sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljevanju: ŽSP K1 in K2). Z njo je za obdobje 10 let za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP K1 in K2 izbrala družbo KOTO, d. o. o. Prav tako je Vlada sprejela sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Cene so začele veljati 1. 7. 2022.

Izvajanje gospodarske javne službe zajema prevzem ŽSP kat.1 in 2.:

  • na prevzemnih mestih in v zbiralnicah – v t.i. registriranih obratih, ki so urejeni in potrjeni v skladu s predpisi s strani veterine (klavnice, predelovalni obrati);
  • na kmetijskih gospodarstvih, kjer nastanejo ŽSP pri proizvodnji živil za lastno porabo (zakol živali izven klavnice za lastno domačo uporabo)
  • v primeru množičnega pogina živali ali ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah.
  • v primeru nelegalno odloženih ŽSP kat.1 in 2.

V podjetju KOTO poskrbim za zbiranje ŽSP kat. 1 in 2., ki vključuje njihovo prevažanje in skladiščenje ter predelavo v predelovalnem obratu. V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev različnih načinov prevzemanja ŽSP kat.1 in 2.

KOTO prevzem ŽSP

Prevzem živalskih stranskih proizvodov pri registriranih obratih

KOTO d.o.o. zagotavlja nemoten prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 pri prevzemnih mestih in zbiralnicah oz. registriranih obratih, ki so urejeni in potrjeni v skladu s predpisi s strani veterinarstva (klavnice, predelovalni obrati).

Uporabniki storitev javne službe, ki posedujejo registrirane obrate, morajo najprej skleniti pogodbo s podjetjem KOTO d.o.o., ki omogoča vstop v urejen sistem zbiranja. Za vključitev v sistem prevzemnih mest in zbiralnic, pokličite na telefonsko številko 01 58 78 210. Z namenom čim bolj optimalnega zbiranja in zagotavljanja kvalitetne storitve, organiziramo zbirne proge. Gre za logistično zbirne poti, ki na najbolj optimalen  način združujejo prevzemna mesta in zbiralnice in s tem omogočajo kvalitetno in redno storitev prevzema ŽSP s strani koncesionarja.

V času izvajanja koncesije se zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti nekaterih uporabnikov oz. priključitve novih uporabnikov ali drugih razlogov. V tovrstnih primerih KOTO d.o.o. pravočasno obvesti uporabnike.

Več
Ravnanje z ŽSP K1 in K2

Ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo – kmetijska gospodarstva

Tudi pri proizvodnji živil za lastno porabo lahko nastanejo živalski stranski proizvodi kategorije 1 in 2.

V skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo je dovoljen zakol prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine.
Povzročitelji (nosilci dejavnosti oz. osebe, ki zakoljejo živali za lastno uporabo) morajo živalske stranske proizvode, ki pri tem nastanejo, ustrezno kategorizirati in zagotoviti, da so ŽSP zbrani, predelani in uporabljeni v skladu s pravili. Za njihov prevzem je v Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2 skupaj s podizvajalcem. Za naslednje koncesijsko obdobje je podizvajalec Nacionalni veterinarski inštitut – v nadaljevanju NVI), ki ima s strani koncesionarja KOTO d.o.o. ustrezna pooblastila.

Več

Ravnanje v primeru množičnega pojava nalezljive živalske bolezni ter naravnih in drugih nesrečah

V primeru pojava nalezljive živalske bolezni KOTO d.o.o. upošteva Načrt ukrepanja, predpisan s strani UVHVVR in lastne pravilnike, ki natančno urejajo delovanje koncesionarja v tovrstnih primerih.

 

Ravnanje v primeru nelegalno odloženih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2

V primeru najdbe klavnih odpadkov in drugih živalskih stranskih proizvodov (razen živalskih trupov), ki so nepravilno in nezakonito odložena v naravi ali na javnih krajih, občani oz. najditelj o tem obvesti območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (www.uvhvvr.gov.si ) ali regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.
Uradni veterinar pristojnega območnega urada na podlagi ogleda ali drugih informacij ugotovi ali gre dejansko za ŽSP kategorije 1 ali 2. V tem primeru izda koncesionarju pisno odločbo za odstranitev živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 z mesta najdbe.