Živalski stranski proizvodi (ŽSP) so lahko cela telesa ali le deli živali, proizvodi živalskega izvora ali drugi proizvodi, ki so pridobljeni iz živali in niso namenjeni prehrani ljudi. Nastanejo ob zakolu ali poginu živali oziroma ob predelavi proizvodov živalskega izvora. Če te proizvode nepravilno uporabljamo ali odstranimo, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter okolje. Zato so pravila za ravnanje z njimi predpisana tako z zakonodajo Evropske unije kot tudi slovensko zakonodajo.

Živalski stranski proizvodi kategorij 1, 2 in 3

V Sloveniji nastane več kot 150 ton živalskih odpadkov dnevno. V družbi KOTO poskrbimo za njihov varen prevzem in ustrezno predelavo, tako da ne predstavljajo več nevarnosti v okolju.

Ločimo jih v tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali:

 • Živalski stranski proizvodi kategorije 1
 • Živalski stranski proizvodi kategorije 2
 • Živalski stranski proizvodi kategorije 3

 

KOTO K3

Živalski stranski proizvodi kategorije 1 

Živalski stranski proizvodi kategorije 1 (ŽSP K1) so snovi, ki vsebujejo potencialno rizičen material. Zato jih predelamo in nastale produkte oddamo prevzemalcem, ki s sežigom v sežigalnici poskrbijo za ustrezno odstranitev odpadka. Najpogosteje so to živali, ki so okužene ali obstaja sum, da bi lahko bile okužene, oziroma vsebujejo nedovoljene snovi, ki delujejo kot nevarni onesnaževalci okolja. Med ŽSP K1 uvrščamo tudi trupla hišnih ljubljenčkov, živali iz zooloških vrtov in gostinske odpadke, ki nastanejo v mednarodnem prometu.

Živalski stranski proizvodi kategorije 2

Živalski stranski proizvodi kategorije 2 (ŽSP K2) 2 so prav tako snovi, ki lahko vsebujejo rizičen material. Mednje uvrščamo poginule živali, vsebine prebavnega trakta živali, flotate, pokvarjeno meso, blato ipd. ŽSP K2 predelamo podobno kot ŽSP K1.

Živalski stranski proizvodi kategorije 3

ŽSP kategorije 3 so sicer užitne snovi živalskega izvora, a jih ljudje iz komercialnih razlogov pogosto ne uporabimo in jih raje zavržemo. To so, na primer, deli živali (kože, kopita, parklji, rogovi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri), presežki izdelkov iz živilskopredelovalne industrije, jajca, mleko, ribe ipd. Z ustreznim postopkom obdelave ŽSP K3 pridobivamo surovine, ki so uporabne za hrano hišnih ljubljenčkov in industrijo gnojil ter pogosto tudi v tehnični, farmacevtski in kozmetični industriji.

 

KOTO K3

Prevzem živalskih stranskih proizvodov

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) zaradi svoje sestave zahtevajo prevzem in predelavo v najkrajšem možnem času. Pravilno ravnanje z ŽSP vseh kategorij je nadvse pomembno. V družbi KOTO za omenjeno področje skrbimo že vrsto let. Poskrbimo za varen prevzem in ustrezno predelavo ŽSP, tako da več ne predstavljajo nevarnosti v okolju.

S sodobnim voznim parkom poskrbimo za hiter prevzem in odvoz ŽSP iz klavnic in mesnopredelovalnih obratov na območju celotne Slovenije. Pri tem nudimo strokovno podporo in pomoč skozi celoten postopek – od urejanja potrebne dokumentacije do organizacije prevzema in predelave ter optimizacije stroškov.

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, strokovnost in dolgoročno sodelovanje s številnimi slovenskimi klavnicami, mesnopredelovalnimi obrati, zadrugami, kmetijami, trgovci in fizičnimi osebami.

Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2

Pravilno ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljevanju: ŽSP K1 in K2) je nadvse pomembno, zato je naša država organizirala zbiranje in predelavo proizvodov na način, da podeljuje koncesijo, s katero prenaša svojo obveznost na koncesionarja. Vsi proizvajalci ŽPS v Sloveniji morajo zato ŽSP K1 in K2 predajati za to pooblaščenemu predelovalcu. Vlada Republike Slovenije je 1. 7. 2022 koncesijo podelila naši družbi KOTO, d. o. o. Vse informacije o oddaji ŽSP K1 in K2 so na voljo v Navodilih in informacijah za uporabnike storitve javne službe.

VEČ
KOTO vozila
Vozni park KOTO

Storitve na področju ŽSP

S sodobnim voznim parkom poskrbimo za hiter prevzem in odvoz ŽSP iz klavnic in mesnopredelovalnih obratov na območju celotne Slovenije. Pri tem nudimo strokovno podporo in pomoč skozi celoten postopek – od urejanja potrebne dokumentacije do organizacije prevzema in predelave ter optimizacije stroškov.

Za naročanje odvozov živalskih stranskih proizvodov pišite na logistika@koto.si ali pokličite na +386 1 587 8141.  Način prevzema in transporta dogovorimo  z vsako stranko posebej, odvisno od vaših potreb in delovnih procesov. Tisti, ki še niste vključeni v naš organiziran sistem prevzemnih mest in zbiralnic, nas najprej pokličite na telefonsko številko +386 1 587 8 210.

Skupaj bomo našli rešitev, ki vam najbolje ustreza.

Pogosta vprašanja

Kaj so ŽSP oz. živalski stranski proizvodi?

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) so snovi živalskega izvora, ki niso namenjene za prehrano ljudi. V primeru nepravilne rabe ali odstranitve, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter okolja, zato so pravila za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi predpisana tako v zakonodaji Evropske unije kot tudi v slovenski nacionalni zakonodaji.
ŽSP predstavljajo cela telesa živali ali dele živali, proizvode živalskega izvora ali druge proizvode, pridobljene iz živali, ki niso namenjeni prehrani ljudi, vključno z jajčnimi celicami, zarodki in živalskim semenom. Ločimo jih v tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali: ŽSP kategorije 1, ŽSP kategorije 2 in ŽSP kategorije 3.

Kaj spada v ŽSP kategorije 1, 2 in 3?

Živalske stranske proizvode ločimo v različne tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali:

 • ŽSP kategorije 1 predstavljajo predvsem snovi in mešanice snovi, ki vsebujejo potencialno rizičen material, zato jih predelamo in odstranimo kot odpadek s sežigom v sežigalnici.
 • ŽSP kategorije 2predstavljajo predvsem snovi in mešanice snovi, kot so blato, vsebina prebavnega trakta, flotat ipd. Predelajo se v surovine, primerne za organsko gnojilo in bioplin.
 • ŽSP kategorije 3 predstavljajo predvsem snovi ali mešanice snovi živalskega izvora, ki jih ljudje iz komercialnih razlogov ne uporabimo in zavržemo. To so npr. kože, kopita, parklji, rogovi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri ter deli zaklanih živali, ki so ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi, a ne kažejo nobenih znakov bolezni. Ti odpadki gredo v predelavo.

*ŽSP kategorije 1, 2 in 3 določa Uredba (ES) št. 1069/2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Zakaj je ŽSP potrebno predelati?

Brez ustrezne predelave so lahko ŽSP nevaren odpadek v okolju, zato je predelovanje ŽSP natančno določeno in poteka pod strogim veterinarskim nadzorom.

Evropska zakonodaja določa najvišje standarde in regulative v svetovnem merilu, ki vključujejo:

 • varen prevzem okolju nevarnih surovin (ali surovin, za katere obstaja sum, da bi lahko bile nevarne),
 • skrb za popolno sledljivost in varnost v predelovalni verigi z upoštevanjem HACCP sistema,
 • stroga merila pri ponovni uporabi predelanih surovin.

S predelavo ŽSP prispevamo tudi k trajnostnemu razvoju, saj na tak način poskrbimo za uresničevanje krožne ekonomije. Predelani ŽSP so tako lahko ponovno uporabljeni  tudi v industriji krmnih mešanic, goriva in gnojil.

Kako se ŽSP predelujejo?

Obstaja več različnih postopkov predelave ŽSP, izmed vseh pa je najbolj pogost suhi postopek, ki temelji na dehidraciji ŽSP in naknadnem ločevanju maščob. Pri tem postopku se ŽSP najprej zmeljejo na ustrezno velikost, nato toplotno obdelajo in potem posušijo. Vlaga, ki izhaja v postopku sušenja, se odvaja na kondenzatorje, kjer se utekočini in nato v nadaljevanju obdela kot odpadna voda. Posušeni ŽSP oz. sušina se po fazi sušenja obdela na stiskalnici, kjer se maščobe ločijo od proteinskega dela. Maščobe se nato očistijo, proteinski del pa zmelje in preseje na pravo granulacijo. Končna produkta predelave sta mesno kostna moka in predelane maščobe.
Ključen korak pri predelavi ŽSP je odstranjevanje vode. Od prevzete količine ŽSP, se namreč kar 2/3 snovi odvaja in utekočini. Z ustrezno obdelavo poskrbimo, da se ta voda vrne nazaj v okolje in kroži.

Kako so ŽSP uporabni?

Snovi, pridobljene iz ŽSP, so uporabne v številnih dejavnostih in industriji. Medtem ko se določene snovi, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in okolja odstranjujejo, so druge (predvsem iz ŽSP kategorije 3) nepogrešljiva surovina v številnih proizvodnjah in kot take zelo koristne pri uresničevanju krožne ekonomije. Spodaj so navedene možnosti uporabe v skladu z evropsko zakonodajo.

ŽSP kategorije 1 se lahko:

 • uporabijo kot gorivo za sežig,
 • uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo,
 • odstranijo kot odpadki s sežiganjem,
 • predelajo ali odstranijo s sosežiganjem,
 • odstranijo s predelavo s sterilizacijo pod pritiskom in zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču.

ŽSP kategorije 2 se lahko:

 • uporabijo za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal,
  kompostirajo ali pretvorijo v bioplin,
 • uporabijo na zemljišču brez predhodne predelave, kadar gre za gnoj, vsebino prebavnega trakta, ločeno od prebavnega trakta, mleko, proizvode iz mleka in kolostrum (za katere ni tveganja za širjenje katere koli nevarne prenosljive bolezni),
 • uporabijo kot gorivo za zgorevanje,
 • uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo,
 • odstranijo kot odpadki s sežiganjem,
 • predelajo ali odstranijo s sosežiganjem,
 • odstranijo s predelavo s sterilizacijo pod pritiskom in zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču.

ŽSP kategorije 3 se lahko predelajo na več načinov in so uporabni v različnih panogah:

 • predelajo in uporabijo kot snovi za proizvodnjo krme za živali, hrane za hišne živali  in proizvodnjo organskih gnojil,
 • uporabijo za proizvodnjo surove hrane za hišne živali,
 • kompostirajo ali pretvorijo v bioplin,
 • uporabijo kot gorivo za zgorevanje,
 • uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo,
 • odstranijo kot odpadki s sežiganjem
 • odstranijo ali predelajo s sosežiganjem
 • odstranijo na pooblaščenem odlagališču (po predelavi).

Kam lahko oddam ostanke klanja za lastno uporabo?

ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, lahko sami dostavite v družbo KOTO oz. jih oddate na vmesnih obratih Nacionalnega veterinarskega inštituta v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici.

Za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 lahko naročite tudi storitev prevzema z lokacije nastanka (na kmetijskih gospodarstvih) preko podizvajalca Nacionalnega veterinarskega inštituta –  NVI (dodatno se obračuna strošek prevzema). Prevzem in lastna dostava se izvajata le med delavniki.

ŽSP kategorije 3 lahko prav tako dostavite sami ali naročite njihov odvoz neposredno pri družbi KOTO. Za naročilo pišite na rok.pustoslemsek@koto.si ali pokličite na 01 58 78 100.

Sem fizična oseba, ali lahko oddam odpadke v KOTO d. o. o.?

Tudi kot fizična oseba lahko ŽSP oddate v družbo KOTO.

Kakšen je način prevzema in transporta odpadka?

Prevzem in transport živalskih stranskih odpadkov se izvajata različno – glede na kategorijo odpadka in mesto, kjer so ŽSP nastali.

ŽSP kategorije 1 in 2 prevzemamo v okviru izvajanja storitve gospodarske javne službe. Za ŽSP, ki so nastali pri registriranih obratih, morate najprej skleniti z družbo KOTO. Sledi vključitev v sistem prevzemnih mest in zbiralnic ter kontinuiran proces zbiranja ŽSP po ustaljeni zbirni progi.
ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo (kmetijska gospodarstva), prevzema Nacionalni veterinarski inštitut, ki ima za to ustrezna pooblastila.
Za prevzem ŽSP kategorije 3 smo v družbi KOTO prilagodljivi. Način prevzema in transporta dogovorimo z vsako posamezno stranko individualno, glede na potrebe in potek delovnega procesa.

Katere dokumente moram izpolniti za oddajo ŽSP kategorije 3?

Prevzem in transport živalskih stranskih odpadkov se izvajata različno – glede na kategorijo odpadka in mesto, kjer so ŽSP nastali.

ŽSP kategorije 1 in 2 prevzemamo v okviru izvajanja storitve gospodarske javne službe. Za ŽSP, ki so nastali pri registriranih obratih, morate najprej skleniti z družbo KOTO. Sledi vključitev v sistem prevzemnih mest in zbiralnic ter kontinuiran proces zbiranja ŽSP po ustaljeni zbirni progi.
ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo (kmetijska gospodarstva), prevzema Nacionalni veterinarski inštitut, ki ima za to ustrezna pooblastila.
Za prevzem ŽSP kategorije 3 smo v družbi KOTO prilagodljivi. Način prevzema in transporta dogovorimo z vsako posamezno stranko individualno, glede na potrebe in potek delovnega procesa.

Katere dokumente moram izpolniti za oddajo ŽSP kategorije 3?

Za ustrezno dokumentacijo bo na vhodu v našo družbo poskrbela odgovorna oseba.
Dokumentacijo vam lahko pošljemo že prej po e-pošti. Zanjo lahko zaprosite prek spletnega obrazca ali pišete na rok.pustoslemsek@koto.si.

Kakšen je postopek prevzema ŽSP na vaši lokaciji?

ŽSP prevzemamo vsak delovni dan od 9. do 14. ure. Ob prihodu se zglasite pri vratarnici, kjer boste prejeli vso potrebno dokumentacijo in navodila.

Ker v družbi KOTO prevzemamo odpadke na različne načine, priporočamo, da nas najprej pokličete na 01 58 78 158.
Skupaj bomo našli rešitev, ki vam najbolje ustreza.

Kolikšna je najmanjša količina odpadka, ki jo lahko prevzame KOTO?

Pri prevzemu ŽSP ni omejitve. Kljub temu pa priporočamo, da se manjše količine nastalih ŽSP združi in odda v večjih količinah ob enem prevzemu. Na takšen način zmanjšujemo obremenitve na okolje in optimiziramo stroške.

Morajo biti odpadki (ŽSP) odstranjeni iz embalaže?

Zaželeno je, da so ŽSP ločeni od drugih anorganskih snovi. Skladno s predhodnim dogovorom lahko ŽSP ločimo od ostalih snovi tudi v našem proizvodnem obratu.

Pokvarila se mi je zamrzovalna skrinja, kam z zamrznjenim mesom in/ali mesnimi izdelki?

Pokvarjeno meso lahko oddate v družbi KOTO. Za prevzem nas pokličite na 01 58 78 100 ali stopite v stik z nami prek spletnega obrazca.

Kontaktne osebe

Rok Pustoslemšek

Prevzem in predelava ŽSP

Prevzem in predelava ŽSP

Pošlji povpraševanje