Ravnanje z ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Za prevzem ŽSP je v Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut – NVI), ki ima s strani koncesionarja KOTO d. o. o. ustrezna pooblastila.

Prevzem ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, izvaja NVI.

V 13. točki 3. člena Uredbe je definicija ŽSP iz proizvodnje živil za lastne potrebe. V definiciji je narejen sklic na tretji odstavek 1. člena Uredbe 853/2004 ES. Uredba 853/2004 ES določa posebna pravila za higieno živil živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti in dopolnjuje tista, določena z Uredbo (ES) št. 852/2004.

V skladu z definicijo “živalski stranski proizvodi iz proizvodnje živil za lastno porabo” se po pravilih iz 7. člena Uredbe zbirajo:

a)    ŽSP, ki nastanejo pri primarni pridelavi živil za zasebno domačo uporabo. Gre predvsem za ŽSP, ki nastanejo pri zakolu prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine v skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list RS, št. 117/2004);

b)    ŽSP, ki nastanejo pri pripravi, obdelavi ali skladiščenju hrane za zasebno domačo porabo;

c)    ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil, namenjenih za neposredno dobavo majhnih količin primarnih proizvodov končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika npr. dopolnilna dejavnost na kmetijah;

d)    ŽSP, ki nastanejo pri zakolu logomorfov in perutnine na gospodarstvu, namenjene za neposredno dobavo majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika s tem mesom kot svežim mesom;

e)    ŽSP, ki nastanejo v lovskih zbiralnicah in ki dobavljajo majhne količine divjadi ali mesa divjadi neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, ter ŽSP, ki nastanejo pri obdelavi divjadi, namenjene za  lastno porabo lovcev.

Oddaja ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Tudi pri proizvodnji živil za lastno porabo nastanejo ŽSP. Nosilci dejavnosti, ki ustvarijo ŽSP (sem spada tudi imetnik živali, ki zakolje živali za lastno porabo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo s predelavo živil, lovske zbiralnice …), morajo ŽSP kategorizirati v skladu s 7. členom Uredbe 1069/2009/ES in zagotoviti, da so ŽSP zbrani, predelani in uporabljeni v skladu s 4. členom Uredbe 1069/2009/ES.

Vsak uporabnik storitve javne služne mora ŽSP, razen vsebine prebavnega trakta, mleka in mlečnih proizvodov, predati koncesionarju KOTO d. o. o. oziroma njegovemu podizvajalcu, ki je v naslednjem 10-letnem koncesijskem obdobju NVI.

Povzročitelj, pri katerem nastanejo ŽSP zaradi proizvodnje živil za lastno porabo, jih lahko odda na sledeče načine:

 • lastna dostava v predelovalni obrat koncesionarja KOTO d. o. o. Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana,
 • naročilo storitve prevzema z lokacije nastanka (na kmetijskih gospodarstvih in lovskih zbiralnicah) preko podizvajalca NVI (dodatno se obračuna strošek prevzema skladno z sklepom vlade),
 • lastna dostava ŽSP v zbiralnicah NVI v Kranju (Naklo), Murski Soboti, Celju, Novem mestu in Novi Gorici,
 • lastna dostava na posebno prevzemno mesto, ki ga na predlog proizvajalcev živil za lastno porabo vzpostavijo lokalne skupnosti.

ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji za lastno porabo, NVI prevzema na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo KMG-MID in ki imajo registrirano rejo prašičev, ovc, koz, divjadi v oborah, kuncev ali perutnine na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelave živil živalskega porekla in v lovskih zbiralnicah. Naročilo odvoza ŽSP z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu ali lovski zbiralnici se naroči preko posameznih enot NVI, ki so najbližje povzročitelju. V tabeli 2 so navedene telefonske številke za naročanje. Prevzem in lastna dostava se izvajata le med delavniki.

Tabela 1: Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Enota NVI Dežurni telefon
ENOTA LJUBLJANA
ENOTA KRANJ
01 4779 353
01 4779 828
01 4779 150
ENOTA MARIBOR 02 7493 687
02 4613 150
ENOTA CELJE 03 5451 031
ENOTA NOVO MESTO 07 3325 801
ENOTA NOVA GORICA 05 3383 701
ENOTA MURSKA SOBOTA 02 5321 471

Enota NVI

ENOTA LJUBLJANA
ENOTA KRANJ

01 4779 353
01 4779 828
01 4779 150

Dežurni telefon

ENOTA MARIBOR

02 7493 687
02 4613 150

ENOTA CELJE

03 5451 031

ENOTA NOVO MESTO

07 3325 801

ENOTA NOVA GORICA

05 3383 701

ENOTA MURSKA SOBOTA

02 5321 471

Kadar uporabnik sam dostavi ŽSP v vmesne obrate in v predelovalni obrat, mora strogo upoštevati navodila in pravila odgovornih oseb na lokaciji.

Tabela 2: Delovni čas prevzema ŽSP v zbiralnicah NVI in KOTO

Enota NVI Kraj prevzema
Dežurni telefon
Delovni čas
ENOTA LJUBLJANA KOTO, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana
tel.: 01 58 78 158
Pon – petek
od 9. do 14. ure
ENOTA KRANJ Kranjska cesta 16, 4202 Naklo
tel.: 01 4779 353
Pon – petek
od 7. do 7.30 ure
ENOTA CELJE Lahovna 23, 3000 Celje
tel.: 03 5451 031
Pon – petek
od 7. do 9. ure
ENOTA NOVO MESTO Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto
tel.: 07 33 25 801
Pon – petek
od 7. do 8. ure
ENOTA NOVA GORICA Panovška ulica 3, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 3383 701
Pon – petek
od 7. do 8. ure
ENOTA MURSKA SOBOTA Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 5321 471
Pon – petek
od 7. do 9. ure

Enota NVI

ENOTA LJUBLJANA

KOTO, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana
tel.: 01 58 78 158

Pon – petek
od 9. do 14. ure

Kraj prevzema
Dežurni telefon

ENOTA KRANJ

Kranjska cesta 16, 4202 Naklo
tel.: 01 4779 353

Pon – petek
od 7. do 7.30 ure

Delovni čas

ENOTA CELJE

Lahovna 23, 3000 Celje
tel.: 03 5451 031

Pon – petek
od 7. do 9. ure

ENOTA NOVO MESTO

Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto
tel.: 07 33 25 801

Pon – petek
od 7. do 8. ure

ENOTA NOVA GORICA

Panovška ulica 3, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 3383 701

Pon – petek
od 7. do 8. ure

ENOTA MURSKA SOBOTA

Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 5321 471

Pon – petek
od 7. do 9. ure

Vse morebitne spremembe glede načina naročanja prevzemov ŽSP, so vsakokratno objavljene na spletni strani koncesionarja.

Priprava ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Uporabnik mora pripraviti ŽSP na način, da je mogoče tehtanje. Splošni pogoji za prevzem ŽSP, ki so ostanek od proizvodnje živil za lastno porabo:

 • Mesto oddaje mora biti dostopno s tovornim vozilom.
 • Morajo biti zbrani na enem mestu in pripravljeni v ustreznih zabojnikih ali v tipskih vrečah različnih volumnov, ki so izdelane iz biološko razgradljivih materialov in namenjene izključno shranjevanju ŽSP. Za navedeni namen se lahko uporabljajo izključno tipske vreče z napisom: »Živalski stranski proizvodi kategorije 1 in 2 samo za odstranitev, odobreno s strani koncesionarja.«. Maksimalna količina ŽSP, ki se lahko shranjuje v tipskih vrečah, je 25 kg.
 • Tipske kontejnerje in tipske vreče zagotovi uporabnik storitve. Več informacij je podanih na spletni strani koncesionarja.
 • Ne smejo vsebovati nečistoč ali tujkov, kot so plastika, kovina, karton, steklo, les, oz. drugih neorganskih materialov. Na nepravilno embalažo, nečistoče in tujke koncesionar oziroma podizvajalec opozori uporabnika storitve in zadevo foto dokumentira.
 • Pri njihovem prevzemu mora biti prisotna opravilno sposobna polnoletna oseba.
 • Uporabnik po potrebi zagotavlja pomoč voznikom koncesionarja oz. podizvajalca pri manipulaciji in nakladanju ŽSP na vozila.

Obračun storitve prevzema in cena storitve javne službe

 • Vlada Republike Slovenije s sklepom določi ceno storitev gospodarske javne službe tudi za področje zbiranja in predelave ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo. Vsakokratni sklep vlade o določitvi cene bo koncesionar objavil na svoji spletni strani.
 • Pred prvim prevzemom ŽSP pri uporabniku  (kmetijsko gospodarstvo, lovska zbiralnica) bo podizvajalec koncesionarja NVI zahteval, da uporabnik izpolni Izjavo uporabnika, ki jo podpiše in je namenjena seznanitvi uporabnika o načinu delovanja sistema javne gospodarske službe.
 • NVI uporabniku ob prevzemu ŽSP izda komercialni dokument (v elektronski obliki) z vsemi potrebnimi podatki in težo prevzetih ŽSP. Komercialni dokument je v elektronski obliki in ga NVI uporabniku posreduje na njegov e-naslov, sočasno pa se ga pošlje tudi na e-naslov koncesionarja.
 • Na podlagi prevzemnih dokumentov in vsakokratnega veljavnega sklepa vlade o določitvi cene bo koncesionar izvedel obračun storitve in poslal račun neposredno uporabniku.
 • Rok plačila in način obračuna je predmet pogodbe med uporabnikom in koncesionarjem in je 30 dni od prejema računa.
 • Primeri obračuna storitve prevzema in cene storitve javne službe so na voljo tukaj.

Dokumentacija

Ob oddaji ŽSP koncesionarju ali NVI uporabnik storitve javne službe prejme komercialni dokument, ki velja kot potrdilo o oddaji ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, in s katerim uporabnik dokazuje pravilno ravnanje z ŽSP.

Uporabnik storitve mora hraniti komercialne dokumente najmanj dve leti in jih na zahtevo uradnega veterinarja predložiti v pregled. Iz potrdila mora biti razvidno osebno ime, opis snovi, količina in datum oddaje ŽSP, kraj izvora, prevoznik in prejemnik ŽSP.