Vstop v sistem izvajanja javne službe in naročanje prevozov

Uporabniki storitev javne službe s prevzemnimi mesti kot tudi uporabniki, ki posedujejo zbiralnico, morajo za vstop v urejen sistem zbiranja skleniti veljavno pogodbo, in sicer pred prvim prevzemom.

Za vključitev v sistem prevzemnih mest in zbiralnic pokličite na telefonsko številko 01 58 78 210.

Uporabniki storitev javne službe nas morajo vsaj en dan pred odvozom obvestiti o pričakovanih količinah ŽSP, ki bi bistveno odstopale od povprečnih dnevnih količin, na podlagi katerih so umeščeni v zbirno progo. Pisno obveščanje je obvezno tudi o planiranih dejavnostih uporabnikov ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Za naročanje odvozov pišite na logistika@koto.si ali pokličite na 01 5878 141.

S ciljem, da se čim manj obremenjuje okolje ter s ciljem zagotavljanja stroškovne učinkovitosti, se priporoča, da se manjše količine nastalih ŽSP združijo in oddajo v večjih količinah ob enem prevzemu.

 

Navodila za uporabo, ureditev, velikost in obliko zabojnikov na prevzemnem mestu in zbiralnici

 • Zabojnike na lastne stroške priskrbijo uporabniki storitev javne službe.
 • Zabojniki morajo biti nameščeni v prostorih – prevzemnih mestih in zbiralnicah v skladu s predpisi o minimalnih higiensko-tehničnih pogojih za ureditev takih prostorov za zbiranje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
 • Uporabnik storitve javne službe mora do prevzema živalskih stranskih proizvodov s strani koncesionarja ravnati z ŽSP na predpisan način, tako da zdravje ljudi ali živali ni ogroženo zaradi povzročitelja nalezljivih bolezni ali drugih nevarnih snovi, da ne pride do onesnaževanja vode, tal in krme s povzročitelji nalezljivih bolezni in z drugimi nevarnimi snovmi, da ne pride do čezmerne obremenitve zaradi preseganja emisijskih mejnih vrednosti in da nista motena ali ogrožena javna varnost in javni red.
 • Ustrezno število zabojnikov mora zagotoviti skladiščenje minimalno enodnevne količine ŽSP na prevzemnem mestu oziroma v zbiralnici in primerno rezervno kapaciteto.
 • Uporabnik storitev javne službe mora neuporabne zabojnike nemudoma nadomestiti z novimi.
 • Uporabnik storitev javne službe skrbi za mehansko vzdrževanje zabojnikov, kot je tesnjenje posode, brezhibnost koles za premikanje, odpravo slučajno nastalih deformacij.
 • Uporabnik storitev javne službe skrbi, da so zabojniki čisti, da po izpraznjevanju vsebine na notranjih in zunanjih površinah ni vidnih ostankov.
 • Po zadnjem izpraznjevanju tekočega tedna uporabnik storitev javne službe očisti in razkuži zabojnik z učinkovitimi pripravki razkužil, ki imajo baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje.
 • V času prevzema ŽSP je uporabnik storitev javne službe dolžan nuditi vozniku prevzemnega vozila pomoč; zabojnik(-e) je potrebno namestiti pod hidravlično napravo za izpraznjevanje vsebine.
 • Načrt 1 m3 tipskega zabojnika za zbiralnice in prevzemna mesta je prikazan v Informaciji o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.
 • Uporabniki storitev javne službe morajo ob izboljšanju tehnologije zabojnikov in vozil z nadgradnjo za prevzem in prevažanje živalskih stranskih proizvodov zagotoviti nove zabojnike v skladu z zahtevami koncesionarja.

 

Način prevzema živalskih stranskih proizvodov

 • Uporabnik je dolžan pripraviti ŽSP za oddajo v primerni posodi in ne v razsutem stanju.
 • Uporabnik storitev javne službe mora zagotoviti nemoten in prost dostop vozil koncesionarja do prevzemnega mesta ali zbiralnice in prostora za nakladanje. V primeru, če to ni mogoče, je uporabnik dolžan postaviti zabojnike na primeren prostor z urejenim dostopom.
 • Uporabnik storitev javne službe po potrebi zagotavlja pomoč voznikom koncesionarja pri manipulaciji z zabojniki in nakladanju ŽSP na vozila.
 • Koncesionar prevzete količine stehta na kamionski tehtnici ob prisotnosti uporabnika. Manjše količine se lahko stehtajo pri uporabniku storitev na umerjeni tehtnici ob prisotnosti voznika koncesionarja, ki nato vpiše težo v komercialni dokument. Tehtni listek oziroma seštevek količin tehtnih listkov predstavlja prevzeto količino ŽSP. V primerih enkratnih prevzemov v velikih kamionskih kontejnerjih brez tehtanja pri uporabniku se tehtanje zagotovi s tehtanjem na lokaciji koncesionarja.
 • Uporabnik storitev javne službe zagotavlja dokumentacijo o oddanih količinah ŽSP, in sicer komercialni dokument.
 • Koncesionar mora zagotoviti prevzem ŽSP tudi na kraju pogina, usmrtitve ali na drugem kraju nastanka, zgolj če tako odredi uradni veterinar s pisno odločbo.

 

Cenik in način obračuna za storitve javne službe

 • Uporabnik storitev javne službe ima pravico do zagotovljene cene.
 • Vlada Republike Slovenije s sklepom določi ceno storitev gospodarske javne službe. Vsakokratni sklep vlade o določitvi cene bo koncesionar objavil na svoji spletni strani.
 • Način obračuna za storitve javne službe je določen v skladu s pogodbo med koncesionarjem in posameznim uporabnikom (za prevzemna mesta in zbiralnice) storitve javne službe.
 • V primeru, da pogodba iz prejšnjega odstavka še ni podpisana, uporabnik plača storitev javne službe koncesionarju pred izvršitvijo storitve.
 • V primeru, ko ŽSP niso ustrezno pripravljeni, mora uporabnik plačati dodatne stroške za razvrščanje, sortiranje, odstranjevanje embalaže, sežig odpadkov in podobno pred ali po predelavi v predelovalnem obratu. Uporabnik storitev javne službe mora poleg tarife plačati tudi te dodatne stroške, ki jih opredeli koncesionar.
 • Tarifa za ceno storitve, opravljene ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki je večja od tarife za ceno storitve med delavniki in je navedena v vsakokratnem veljavnem sklepu vlade.
 • Koncesionar bo vse uporabnike storitev obveščal o morebitnih spremembah cen.
 • Primeri izračuna so dosegljivi tukaj >>