Odpadne vode, ki nastajajo v urbanih naseljih in pri posameznih industrijskih postopkih lahko vsebujejo številne nevarne snovi. Te negativno vplivajo na rabo tal in kakovost podzemnih voda. V družbi KOTO poskrbimo za celovito rešitev pri ravnanju z blati, muljem in preostalimi odpadki, ki nastajajo v čistilnih napravah v javnih podjetjih in industriji.

Storitve na področju odpadkov iz čistilnih naprav:

 • strokovno svetovanje in pomoč pri načrtovanju,
 • ureditev potrebne dokumentacije in evidenčnih listov,
 • namestitev zabojnikov na lokaciji naročnika,
 • hitro odzivnost in prilagodljivost pri prevzemu odpadkov,
 • obdelavo odpadkov na okolju prijazen način in v skladu z ustrezno zakonodajo,
 • optimizacijo stroškov pri ravnanju z odpadki,
 • podporo in pomoč v celotnem procesu izvajanja storitve.
KOTO čistilna naprava
KOTO biofilter

Poskrbimo za prevzem, transport in ustrezno predelavo spodaj navedenih odpadkov:

 • dehidrirano blato,
 • ostanki na grabljah in sitih,
 • odpadki iz lovilcev maščob.

Prednosti družbe KOTO na področju ravnanja z odpadki iz čistilnih naprav so:

 • strokovno usposobljena ekipa z dolgoletnimi izkušnjami pri ravnanju z odpadki,
 • tehtanje odpadkov na uradno overjeni tehtnici,
 • lasten sodobni vozni park, lociran v Ljubljani, omogoča hiter odziv in prilagodljivost stranki,
 • odgovorno in trajnostno ravnanje z odpadki​.
KOTO vozni park

Pogosta vprašanja

Kaj je naprava?

Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov ter na istem kraju tudi drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Obravnavane so le naprave, ki povzročajo emisije v vodno okolje.

Kaj je industrijska naprava?

Industrijska naprava je tehnološka enota, v kateri poteka proces ali več procesov, ki pri odvajanju industrijske odpadne vode povzročajo onesnaževanje voda. Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju industrijskih odpadnih vod določajo emisijske uredbe.

Kaj je čistilna naprava?

Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Skupna čistilna naprava pa je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.

Kaj je blato iz čistilnih naprav?

Blato iz čistilne naprave je odpadek, ki nastane po čiščenju odpadne vode v čistilnih napravah ali ostaja kot blato ob praznjenju greznic za odpadno vodo iz gospodinjstev.

Kakšna je sestava blata iz čistilnih naprav?

Blato vsebuje 40-50 % organskih snovi in pri razkrajanju prispeva h količini toplogrednih plinov. Blato vsebuje tudi hranilne snovi, kot sta dušik in fosfor. V odpadnih vodah pa so velikokrat tudi nezaželene snovi, ki se zaradi fizikalno-kemijskih procesov pri postopkih čiščenja odpadne vode nalagajo v blatu. Mednje spadajo težke kovine, slabo razgradljive organske spojine, patogeni mikroorganizmi (npr. virusi in bakterije) kot tudi hormonsko aktivne snovi. Vse te nezaželene spojine zelo otežujejo uporabo blata v različne uporabne namene.

Kakšni so načini ravnanja z blatom iz čistilnih naprav v EU?

Večina evropskih držav vedno manj komunalnih in industrijskih blat odlaga na odlagališča, manjša se tudi vnašanje na kmetijska zemljišča, vedno bolj pa se uveljavljata sosežig v industrijskih napravah in sežig, saj se tako izkoristi energetska vrednost blat. Sežig je zaenkrat v državah EU najbolj pogosta praksa odstranjevanja teh odpadkov.

Kontaktne osebe

Uroš Breskvar

Produktni vodja

Prevzem odpadkov iz komunalnih in bioloških čistilnih naprav

Pošlji povpraševanje