V letu 2023 smo v družbi KOTO ocenili, da bi bilo smiselno pripraviti pregled vseh tveganja na področju korupcije in morebitnih protipravnih in neetičnih aktivnosti zaradi spremenjenih razmer v okolju, pridobljenih izkušenj iz vsakodnevnih aktivnosti ter razvoja na področju skladnosti poslovanja in integritete.

V načrtu integritete smo opredelili skupine tveganj in področje ukrepov, rokov in nosilcev, pri čemer smo posebej opredelili in razmejili tako imenovane stalne in enkratne ukrepe. Poudarek je bil predvsem na področju kvantifikacije tveganj, predvidenih stalnih in enkratnih ukrepov za obvladovanje tveganj ter rokov in nosilcev za izvedbo ukrepov.

Načrt integritete družbe KOTO se bo tekoče posodabljal, skladno z novo zaznanimi tveganji in opredeljenimi stalnimi ter enkratnimi ukrepi za obvladovanje tveganj.

Za spremljanje in uresničevanje načrta integritete je odgovoren pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ki o svojih dejavnostih najmanj vsake tri mesece poroča upravi družbe KOTO. Slednji izvaja nadzor nad uresničevanjem načrta, med drugim z redno obravnavo poročil pooblaščenca, s predlogi upravi družbe KOTO glede sprememb načrta integritete in podajanja dodatnih ukrepov za obvladovanje tveganj iz načrta integritete ter spremljanja izvajanja ukrepov v rokih, določenih v načrtu integritete.

Načrt integritete družbe KOTO je javno objavljen, skupaj s podatki o zavezancu ter odgovornih osebah.

V načrtu integritete družbe so podrobno popisana vsa ključna tveganja na področju skladnosti poslovanja in integritete, glede na velikost, strukturo, naravo, kompleksnost in poslanstvo družbe.

Razdeljena so na področja:

 • korupcijska tveganja;
 • protipravna ravnanja;
 • neetična ravnanja;
 • zaščita prijaviteljev.

V okviru področij je posebna pozornost namenjena tveganjem in ukrepom:

 • na področju vplivov in zahtev;
 • na področju nasprotja interesov;
 • pri postopkih kadrovanja;
 • na področju naročanja blaga in storitev;
 • na področju delovanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto;
 • na področju sklepanja pogodb s svetovalci;
 • na področju negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi;
 • na področju varovanja podatkov in notranjih informacij;
 • na področju delovanja v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti družbe;
 • na področju etike in integritete;
 • na področju zaščite prijaviteljev.

VELJAVNA ZAKONODAJA NA DRUGIH PODROČJIH

 1. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
 2. Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP)
 3. Zakon o javnem naročanju (ZJN)
 4. Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
 5. Zakon o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)
 6. Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (KODEKS SDH)
 7. Priporočila in pričakovanja slovenskega državnega holdinga
 8. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 9. Protikorupcijska načela za podjetja v državni lasti
 10. Smernice za oblikovanje načrtov integritete (KPK)
 11. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

VELJAVNI INTERNI AKTI DRUŽBE KOTO

 1. Pravilnik o preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju prevar in zaščiti prijaviteljev (OPR-45)
 2. Etični kodeks
 3. Politika upravljanja družbe KOTO d. d. o.
 4. Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta
 5. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (OPR-18)
 6. Priprava in podpisovanje pogodb, poslov in nabava materiala in storitev (OPR-01)
 7. Varovanje poslovne skrivnosti (OPR-50)
 8. Pravilnik o določitvi pravil za izbor organov vodenja v družbi KOTO
 9. Pravilnik o ukrepih in politiki družbe za varovanje dostojanstva zaposlenih (OPR-34)
 10. Komuniciranje (OPR-13)
 11. Pravilnik o določitvi pravil za izbor organov vodenja v družbi KOTO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

Ime zavezanca : KOTO d. o. o.
Naslov zavezanca : Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka zavezanca: 5005647
Davčna številka zavezanca : SI41217713
Kontaktni e-naslov zavezanca : info@koto.si
Kontaktni telefon zavezanca : +386 (0) 1 300 91 13
Odgovorna oseba: Matjaž Omladič, direktor družbe
Datum načrta integritete: 1. 5. 2024
Ime in priimek skrbnika načrta: Robert Pavšek, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto
Kontaktni e-naslov skrbnika : robert.pavsek@koto.si
Kontaktni telefon skrbnika : + 386 (0)31 755 611